บทบาทและหน้าที่ - สำนักปลัด

  • เกี่ยวกับ อบต.

งานบริหารทั่วไป
หัวหน้าสำนักปลัด
- ควบคุมรับผิดชอบ และตรวจสอบการดำเนินงานของพนักงานเและพนักงานจ้างของสำนักปลัด ให้ปฏิบัติงานด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
- ตรวจสอบการจัดทำรายงานต่าง ๆ ให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามกำหนดเวลา และเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด
- ควบคุมตรวจสอบงานธุรการ สมุดลงเวลาการปฏิบัติราชการ รวมทั้งงานประชุมสภาเทศบาล, คณะผู้บริหาร และพนักงานเทศบาล ให้ถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ
- ควบคุมตรวจสอบงานการเจ้าหน้าที่ให้ถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- ควบคุมรับผิดชอบ และตรวจสอบงานทะเบียนราษฎรให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- ควบคุมตรวจสอบงานวิเคราะห์นโยบายและแผนให้ถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- ควบคุมตรวจสอบงานจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- ควบคุมตรวจสอบงานสวัสดิกำารสังคมให้ถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- ควบคุมตรวจสอบงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- ควบคุมตรวจสอบงานประชาสัมพันธ์ให้ถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- ควบคุมตรวจสอบงานเทศกิจให้ถูกต้องตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง
- ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย