เกี่ยวกับ อบต. - วิสัยทัศน์

 • เกี่ยวกับ อบต.


วิสัยทัศน์การพัฒนาตำบลโป่งแดง


"โป่งแดงเขียวขจี สุขภาพดีถ้วนหน้า
ประชาร่วมแรง กลุ่มอาชีพเข้มแข็ง
แหล่งน้ำสมบูรณ์ เพิ่มพูนทรัพยากรธรรมชาติ
มีตลาดรับซื้อผลผลิต ติดต่อสื่อสารก้าวไกล
ใส่ใจการศึกษาและวัฒนธรรม"พันธกิจ

 • พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานอย่างทั่วถึงและพัฒนาแหล่งน้ำครอบคลุมทุกครัวเรือน
 • ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและสุขภาพพลานามัยให้แก่ประชาชนภายในตำบลพัฒนาสังคม
 • สร้างความเข้มแข็งชุมชน
 • สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว
 • การวางแผนการผลิตสินค้าด้านการเกษตรเพิ่มคุณภาพผลผลิตทางด้านการเกษตรแบบยั่งยืน
 • ส่งเสริม สืบสานจารีตประเพณี การอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม งานประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • การจัดระเบียบสังคม การกรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชนและสังคมตำบลโป่งแดง
 • การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของคนในตำบลโป่งแดง
 • การบริหารจัดการที่ดีขององค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง เตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สร้างสรรค์ไม่ให้เกิดผลกระทบและวิถีชีวิตอันดีงามของคนในตำบลโป่งแดง


จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

 • การสร้างและบำรุงรักษาด้านสาธารณะทั้งทางบกและทางน้ำ
 • การรักษาระบบสาธารณูปโภค
 • จัดให้มีระบบโทรคมนาคม สื่อสารและบริการ
 • จัดให้มีแสงสว่าง ขยายและบำรุงรักษา
 • จัดให้มีน้ำอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ
 • ก่อสร้างพัฒนาและบำรุงรักษาระบบระบายน้ำ ท่อ /คลองระบายน้ำในชุมชน
 • ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีรายได้เพิ่มมาขึ้นชุมชนเข้มแข็งภายในตำบลมีความ
 • ส่งเสริมกลุ่มอาชีพต่าง ๆ
 • ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาฝีมือด้านงานอาชีพอื่นๆ ให้กับประชาชนในตำบล
 • ส่งเสริมการเกษตรแบบพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
 • การส่งเสริม อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • ส่งเสริมและสนับสนุนสังคมมีความสงบเรียบร้อย และมีภูมิคุ้มกันจากภัยยาเสพติด
 • มีการพัฒนาที่ยั่งยืนควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • พัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวให้มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและยั่งยืนภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนในตำบล
 • มีการจัดบริการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยพัฒนาบุคลากรดี เก่ง ผูกพันต่อองค์กร พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และจัดบริการสาธารณะได้อย่างเป็นมาตรฐาน