บุคลากร - ผู้บริหาร

 • บุคลากร
 • นายไพฑูรย์ เฟื่องดี

  นายก
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  โป่งแดง

 • นายมนู เพชรกำแหง

  รองนายก
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  โป่งแดง

 • นายทักษพร จวรรณะ

  รองนายก
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  โป่งแดง

 • นายประพันธ์ จันต่อ

  เลขานุการนายกฯ
  องค์การบริหารส่วนตำบล
  โป่งแดง