เกี่ยวกับตำบล - สภาพทั่วไป

  • เกี่ยวกับตำบล


สภาพทั่วไป


ที่ตั้งและอาณาเขต

ตำบลโป่งแดงมีเนื้อที่โดยประมาณ 450.50 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 281,562.50 ไร่

จำนวนหมู่บ้านในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลทั้งหมู่บ้าน จำนวน 14 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 และหมู่ที่ 14

หมู่ 1 บ้านลานห้วยเดื่อ หมู่ 8 บ้านน้ำดิบควง
หมู่ 2 บ้านโป่งแดง หมู่ 9 บ้านโพรงตะเข้
หมู่ 3 บ้านหนองนกปีกกา หมู่ 10 บ้านดงชัฏก้อม
หมู่ 4 บ้านชะลาดระฆัง หมู่ 11 บ้านตลุกแขม
หมู่ 5 บ้านตลุกป่าตาล หมู่ 12 บ้านหนองมะค่า
หมู่ 6 บ้านหนองกระทุ่ม หมู่ 13 บ้านสระบัว
หมู่ 7 บ้านตลุกมะขาม หมู่ 14 บ้านใหม่เจริญธรรม

อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลน้ำรึมและตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตากและอำเภอบ้านตาก จังหวัดตาก

ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง มีสภาพพื้นที่ค่อนข้างราบเป็นบริเวณสองฝั่งคลองขยางในแนวเหนือ/ใต้ โดยจะลาดลงสู่คลองขยางแบบลักษณะลดต่ำลงในทิศใต้ตามแนวลำคลอง มีเทือกเขาสูงในด้านตะวันตกเฉียงเหนือและทางด้านตำวันออกมีลำคลองสำคัญคือ คลองขยาง (คลองแม่ระกา) และคลองมะสัง


ลักษณะภูมิอากาศ
ฤดูร้อน ตั้งแต่ เดือนมีนาคม – พฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ย 33.00 องศาเซลเซียส
ฤดูฝน ตั้งแต่ เดือนมิถุนายน – กันยายน อุณหภูมิเฉลี่ย 27.00 องศาเซลเซียส
ฤดูหนาว ตั้งแต่ เดือนตุลาคม – กุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ย 28.00 องศาเซลเซียส

จำนวนประชากรในตำบล

มีประชากรทั้งหมด จำนวน 9,320 คน แยกเป็น

ชาย 4,752 คน คิดเป็นร้อยละ 49
หญิง 4,568 คน คิดเป็นร้อยละ 51

ครัวเรือนทั้งสิ้น จำนวน 2,809 ครัวเรือน


จำนวนประชากรในตำบล

เขตการปกครองจำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง รวม จำนวนครัวเรือน
1 บ้านลานห้วยเดื่อ 501 532 1,033 312
2 บ้านโป่งแดง 487 451 938 332
3 บ้านหนองนกปีกกา 723 730 1,453 402
4 บ้านชะลาดระฆัง 272 276 548 187
5 บ้านตลุกป่าตาล 282 236 518 155
6 บ้านหนองกระทุ่ม 610 521 1,131 318
7 บ้านตลุกมะขาม 239 239 478 146
8 บ้านน้ำดิบควง 150 139 289 74
9 บ้านโพรงตะเข้ 266 234 500 134
10 บ้านดงชัฏก้อม 229 212 441 127
11 บ้านตลุกแขม 222 218 440 142
12 บ้านหนองมะค่า 242 263 505 178
13 บ้านสระบัว 216 235 451 126
14 บ้านใหม่เจริญธรรม 313 282 595 176

อาชีพ

อาชีพหลักที่สำคัญของประชาชนในตำบลโป่งแดง ได้ ทำนา ทำสวน ทำไร่ ประมง ปศุสัตว์ เกษตรกรรม (ทำนา ทำไร่ ข้าวโพด พริก และ ถั่วประเภทต่างๆ ซึ่งถือเป็นพืชเศรษฐกิจของตำบล) การปศุสัตว์ (โค และ ไก่) รับจ้างทั่วไป


กลุ่มอาชีพ
กลุ่มอาชีพเลี้ยงโค หมู่ที่ 1 บ้านลานห้วยเดื่อ หมู่ที่ 2 บ้านโป่งแดง
กลุ่มอาชีพทอเสื่อกก หมู่ที่ 3 บ้านหนองนกปีกกา
กลุ่มอาชีพทอผ้า หมู่ที่ 5 บ้านตลุกป่าตาล
กลุ่มประติมากรรมปูนทราย หมู่ที่ 10 บ้านดงชัฏก้อม
กลุ่มอาชีพทำข้าวแตน หมู่ที่ 13 บ้านสระบัว