เกี่ยวกับตำบล - ประวัติตำบล

  • เกี่ยวกับตำบล


ประวัติ อบต.โป่งแดง

องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งแดง เป็นตำบลหนึ่งในสิบของอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก อยู่ห่างจากอำเภอเมืองตากประมาณ 34 กิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตป่าสงวนป่าแม่สลิด - โป่งแดง จำนวนราษฎรทั้งหมดประมาณ 9,320 คน (อาศัยอยู่จริง 9,197 คน) ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรและเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ โค สุกร ตำบลโป่งแดงได้รับการยกฐานะจากสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล เมื่อวันที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2539 ปัจจุบันแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน