เกี่ยวกับตำบล - บริการพื้นฐาน

  • เกี่ยวกับตำบล


บริการพื้นฐาน

ถนนในตำบล

ถนนคอนกรีต จำนวน 33 สาย
ถนนลาดยาง จำนวน 9 สาย
ถนนลูกรัง จำนวน 166 สาย


สะพาน

จำนวนสะพานคอนกรีต 20 แห่ง
จำนวนสะพานไม้ 1 แห่ง


แหล่งน้ำในตำบล

แหล่งธรรมชาติ

จำนวนห้วย / หนอง / คลอง / บึง จำนวน 33 แห่ง/สาย


แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

จำนวนบ่อบาดาลสาธารณะ จำนวน 99 แห่ง
จำนวนบ่อบาดาลเอกชน จำนวน 42 แห่ง


สถานบริการสาธารณสุข

จำนวนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 4 แห่ง

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านลานห้วน หมู่ที่ 1 ตำบลโป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก 08-1563-9522
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านโป่งแดง หมู่ที่ 2 บ้านโป่งแดง ตำบลโป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก 055-892047
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองนก หมู่ที่ 3 บ้านหนองนกปีกกา ตำบลโป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก 08-1973-8697
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านชะลาด หมู่ที่ 4 บ้านชะลาดระฆัง ตำบลโป่งแดง อ.เมืองตาก จ.ตาก 08-1727-6580