เกี่ยวกับตำบล - สภาพสังคม

  • เกี่ยวกับตำบล


สภาพสังคม

สถาบันและองค์กรทางศาสนา

วัด จำนวน 5 แห่ง
วัดลานห้วยเดื่อ หมู่ที่ 1 วัดโป่งแดง หมู่ที่ 2
วัดหนองนกปีกกา หมู่ที่ 3 วัดป่าลาน หมู่ที่ 4
วัดหนองกระทุ่ม หมู่ที่ 6
สำนักสงฆ์ จำนวน 12 แห่ง
สำนักสงฆ์มออีสาน หมู่ที่ 3 สำนักสงฆ์ชะลาดระฆัง หมู่ที่ 4
สำนักสงฆ์ตลุกป่าตาล หมู่ที่ 3 สำนักสงฆ์ผาร่อง หมู่ที่ 6
สำนักสงฆ์บ้านตลุกขาม หมู่ที่ 7 สำนักสงฆ์บ้านน้ำดิบควง หมู่ที่ 8
สำนักสงฆ์บ้านโพรงตะเข้ หมู่ที่ 9 สำนักสงฆ์ดงชัฏก้อม หมู่ที่ 10
สำนักสงฆ์บ้านตลุกแขม หมู่ที่ 11 สำนักสงฆ์หนองมะค่า หมู่ที่ 12
สำนักสงฆ์บ้านใหม่เจริญธรรม หมู่ที่ 14 สำนักสงฆ์เขาตาหมื่น หมู่ที่ 12
การศึกษา

1 การศึกษาก่อนวัยเรียน 5 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลานห้วยเดื่อ หมู่ที่ 1 บ้านลานห้วยเดื่อ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโป่งแดง หมู่ที่ 2 บ้านโป่งแดง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองนกปีกา หมู่ที่ 3 บ้านหนองนกปีกา
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านชะลาดระฆัง หมู่ที่ 4 บ้านชะลาดระฆัง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตลุกป่าตาล หมู่ที่ 5 บ้านตลุกป่าตาล


2.โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 7 แห่ง

โรงเรียนบ้านลานห้วยเดื่อ หมู่ที่ 1 บ้านลานห้วยเดื่อ
โรงเรียนบ้านโป่งแดง หมู่ที่ 2 บ้านโป่งแดง
โรงเรียนบ้านหนองนกปีกา หมู่ที่ 3 บ้านหนองนกปีกา
โรงเรียนบ้านชะลาดระฆัง หมู่ที่ 4 บ้านชะลาดระฆัง
โรงเรียนบ้านตลุกป่าตาล หมู่ที่ 5 บ้านตลุกป่าตาล
โรงเรียนบ้านโพรงตะเข้ หมู่ที่ 9 บ้านโพรงตะเข้


3.ศูนย์การศึกษานอกระบบ จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลโป่งแดง


4.ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนตำบลโป่งแดง จำนวน 1 แห่งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ในเขตพื้นที่ของตำบลโป่งแดงอยู่ในความรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรตำบลวังประจบมีจุดบริการประชาชนที่หมู่ที่ 2 บ้านโป่งแดง (ที่ว่าการ อบต. หลังเก่า) พร้อมอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวน 2 นาย


ในส่วนของการดูแลความปลอดภัยระดับหมู่บ้าน ได้มีอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในแต่ละหมู่บ้าน ๆ ละ 10 คน รวม 140 คน ผลัดเปลี่ยนดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน มีศูนย์ อปพร.ระดับตำบล ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยเร่งด่วน และมีโครงการตั้งด่านตรวจตามจุดสำคัญๆ ในเขตตำบลโป่งแดงโดยกำลัง อปพร.ประจำหมู่บ้าน จำนวน 14 จุดข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

จำนวนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน (พนักงานดับเพลิง) จำนวน 2 คน
รถดับเพลิง จำนวน 1 คัน
รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาดความจุ 6,000 ลบ.ล จำนวน 1 คัน
รถกระเช้า จำนวน 1 คัน
รถกู้ภัย จำนวน 1 คัน