เกี่ยวกับตำบล - สาธารณูปโภค

  • เกี่ยวกับตำบล


สาธารณูปโภคการไฟฟ้า

ไฟฟ้าที่ผลิตโดยการไฟฟ้านครหลวงหรือการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคิดเป็น ร้อยละ 88 ของพื้นที่
จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 1,968 ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 280 ครัวเรือน


การประปา

จำนวนครัวเรือนมีน้ำประปาใช้ จำนวน 2059 ครัวเรือน
จำนวนครัวเรือนที่ไม่มีน้ำประปาใช้ จำนวน 200 ครัวเรือน